Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trực tiếp phụ trách lĩnh vực TT-TT của Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 1481/QĐ-BTTTT phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trực tiếp phụ trách lĩnh vực TT-TT của Hà Nội - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: TTXVN

Theo đó, bộ trưởng là người lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; chịu trách nhiệm trước TƯ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động theo quy định. Bộ trưởng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: chính sách, pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; báo chí; tổ chức cán bộ; thanh tra; hợp tác quốc tế; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng; lịch sử - truyền thống; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm và các công tác khác do Chính phủ giao. Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua khen thưởng; Thanh tra bộ; Viện Chiến lược TT-TT. Đồng thời, Bộ trưởng cũng theo dõi các thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

5 thứ trưởng sẽ chịu trách nhiệm giúp bộ trưởng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác theo sự phân công. Cụ thể, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo giúp bộ trưởng phụ trách lĩnh vực báo chí; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bản quyền tác giả đối với các sản phẩm báo chí, xuất bản; các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng sẽ phụ trách các lĩnh vực: pháp chế; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; bưu chính và chuyển phát; nội chính; an ninh - quốc phòng, quân sự của bộ; các dự án về lĩnh vực phụ trách đã nêu.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách các lĩnh vực: công nghệ thông tin; điện tử; bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; hội nhập kinh tế quốc tế; các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phụ trách các lĩnh vực: kế hoạch - tài chính của bộ; định mức kinh tế - kỹ thuật, thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành thông tin và truyền thông; đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác đầu tư, tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách các lĩnh vực: viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; công tác Đảng, Đoàn thể và các dự án thuộc lĩnh vực này.

Châu Anh