Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 'Có thể cho phá sản các ngân hàng thương mại yếu kém'

Báo cáo tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ kiên quyết xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, lành mạnh hóa thị trường tài chính, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu một cách hiệu quả và thực chất, áp dụng các biện pháp phá sản đối với các ngân hàng thương mại yếu kém.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 'Có thể cho phá sản các ngân hàng thương mại yếu kém' - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo trước Quốc hội

Theo báo cáo Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày trước Quốc hội, Chính phủ đưa ra 3 kịch bản tái cơ cấu: Thứ nhất là có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất (7,01%/năm); thứ hai là 6,86%/năm và thứ ba là 6,55%/năm. Lạm phát bình quân hằng năm tương ứng với 3 kịch bản này là 3,5%, 4,5% và 5%.

Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 được Chính phủ tiếp cận các mục tiêu theo kịch bản 2 (đẩy nhanh tái cơ cấu), có tiếp cận kịch bản 1 (tái cơ cấu quyết liệt) ở những nội dung tái cơ cấu...

Theo tính toán của Chính phủ, nguồn lực để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, dự kiến khoảng 10.567.000 tỉ đồng theo giá thực tế. Nguồn lực để thực hiện kế hoạch này nằm trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế.

Cũng theo báo cáo, Chính phủ đã đề ra 10 nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế có tính ưu tiên cao, cần được tập trung nguồn lực thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công sẽ được tái cơ cấu theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phải hoạt động theo cơ chế thị trường; đồng thời tự do hóa, thị trường hóa dịch vụ công, mở cửa cho tư nhân tham gia nhiều hơn nữa. Các doanh nghiệp tư nhân được coi là nòng cốt trong tái cơ cấu, phát triển các ngành ưu tiên, giữ vai trò dẫn dắt và thực hiện quá trình tái cơ cấu.

Đặc biệt, sẽ kiên quyết xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, lành mạnh hóa thị trường tài chính, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu một cách hiệu quả và thực chất, áp dụng các biện pháp phá sản đối với các ngân hàng thương mại yếu kém.

Các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải kiên quyết cổ phần hóa, chú trọng thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp một các cách thực chất theo lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển tài sản thương mại và cơ hội kinh doanh cho khu vực tư nhân, vốn đầu tư thu được đầu tư phát triển hạ tầng và các chức năng khác của Nhà nước.

Chính phủ dự kiến thành lập Tổ công tác thi hành tái cơ cấu kinh tế ở Trung ương, ngành và địa phương, hỗ trợ, theo dõi, đánh giá và đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế là cần thiết. Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2015 tái cơ cấu chưa đạt mục tiêu đề ra.

“Do đó, nền tảng kinh tế vĩ mô và một số cân đối lớn của nền kinh tế chưa tạo sự vững chắc cần thiết để đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh” – ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng cho rằng trong nội dung tái cơ cấu của Chính phủ, việc tiếp cận chủ yếu theo kịch bản 2 và có tiếp cận kịch bản 1 chưa bảo đảm tính thuyết phục để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Do đó cần phân tích và lựa chọn kịch bản phù hợp; báo cáo rõ sự kết hợp giữa các mục tiêu cụ thể nào nếu có sự kết hợp, đan xen giữa các kịch bản...

Theo Ủy ban Kinh tế, định hướng giảm lãi suất cho vay là cần thiết nhưng cần tuân thủ nguyên tắc thị trường, không nên can thiệp hành chính, đề nghị cần có các giải pháp quyết liệt xử lý nợ xấu, tăng cường quản trị ngân hàng để các tổ chức tín dụng giảm chi phí trong hoạt động, từ đó giảm lãi suất cho vay.

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết, để tăng cường giám sát của Quốc hội, có ý kiến đề nghị thành lập Nhóm theo dõi việc tái cơ cấu gồm đại diện các cơ quan Quốc hội. Ông Thanh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường chất vấn (2-3 lần/năm) về tái cơ cấu; Chính phủ hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tại các kỳ họp Quốc hội cuối năm, báo cáo hằng quý gửi Ủy ban Kinh tế và các cơ quan khác của Quốc hội.

Hoàng Long