Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lan tỏa cái đẹp của văn hóa để phát triển đất nước bền vững

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu cấp thiết trong năm 2022, với mục tiêu cụ thể là phục hồi sau đại dịch, ngành Văn hóa tiếp tục kiên trì theo đuổi các mục tiêu lâu dài đã được Đảng đề ra trong suốt những thập niên qua.

Từ việc tổng kết 5 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cho tới việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, và gần đây là xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 giai đoạn 2023-2025, phối hợp tổ chức thành công 2 Hội thảo quốc gia: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” và “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, đã làm cho lĩnh vực văn hóa ở nước ta có những chuyển biến tích cực trong năm 2022, hướng tới những mục tiêu lâu dài đã đặt ra.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã dành cho THQHVN cuộc trò chuyện đầu năm.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thực hiện : Phan Hằng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-lan-toa-cai-dep-cua-van-hoa-de-phat-trien-dat-nuoc-ben-vung