Bộ trưởng Bộ Công Thương ra chỉ thị kiện toàn công tác nhân sự

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ra Chỉ thị về kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương, trong đó có 7 nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu rà soát, điều chỉnh công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ra chỉ thị kiện toàn công tác nhân sự - Ảnh 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến công tác cán bộ

Nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ra Chỉ thị về kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Bộ.

Theo đó, chỉ thị tập trung vào 7 nhiệm vụ chính, như: làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ; khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm gọn nhẹ, thực sự hiệu quả...

Đáng chú ý, nhiệm vụ thứ 3 tại chỉ thị đề cập đến việc rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế trong Bộ Công Thương liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Trong đó, Bộ trưởng chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ. Phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của những người tham mưu, đề xuất nhân sự.

Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị. Phải đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tham mưu quy hoạch, luân chuyển, đề, bổ nhiệm cán bộ; quan tâm đến tiếp nhận, bổ nhiệm nhân sự từ nơi khác đến.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề nghị các quy định, quy chế cần có nội dung về công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan để công chức, viên chức và người lao động biết.

Nhiệm vụ thứ 5 tại Chỉ thị về công tác nhân sự của Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đáng lưu ý, bởi nhấn mạnh đến việc thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, bố trí cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Bộ thực hiện nghiêm túc Quyết định về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Bộ Công Thương.

Nghiêm túc rà soát công tác cán bộ trong thời gian qua

Nhiệm vụ cuối cùng mà Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị cũng là nội dung đáng chú ý nhất là các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc rà soát công tác cán bộ trong thời gian qua để nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, các đơn vị của Bộ phải rà soát trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2016. Trong đó phải đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân quá trình thực hiện công tác cán bộ, đồng thời đề ra những giải pháo khắc phục.

Các đơn vị phải gửi báo cáo về kết quả rà soát trong tháng 12.2016.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Công Thương cũng chỉ đạo bộ phận tham mưu giúp việc về công tác cán bộ phải thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định về công tác cán bộ, sâu sát với quần chúng, lắng nghe ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân và các cơ quan thông tin truyền thông để có thông tin kịp thời về nhân sự.

Đảm bảo công tâm, trung thực tham mưu trong việc phát hiện, điều tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bổ nhiệm những cán bộ thật sự có năng lực, phẩm chất, phù hợp với quy định.

Duyên Duyên