Bố trí ngân sách thực hiện cải cách tiền lương năm 2010

Được chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương sang năm sau và không được sử dụng vào mục đích khác. (VOV) - Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục bố trí dự toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Thông tư 127/2009/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành nêu rõ: Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2010 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. Riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao); ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2010 so với dự toán 2009 và 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2009 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước theo quy định chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2010 để tiếp tục thực hiện; toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng để tạo nguồn tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phí này cho các mục đích khác. Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng việc tính toán, xác định các nguồn kinh phí dành để thực hiện cải cách tiền lương sau khi Chính phủ có Nghị định mới về điều chỉnh tiền lương tối thiểu./. V.H