Bố trí kinh phí cho kho sách luân chuyển của thư viện

Tại văn bản số 8857/VP-KGVX, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã chỉ đạo về kinh phí cho kho sách luân chuyển của thư viện thành phố.

Bố trí kinh phí cho kho sách luân chuyển của thư viện - Ảnh 1

Theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (lĩnh vực thư viện) có phân bổ ngân sách cho mục tiêu xây dựng kho sách lưu động thư viện tỉnh, thành phố luân chuyển về cơ sở đã đạt được những hiệu quả phục vụ nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… Từ năm 2011, nội dung chương trình mục tiêu này không được thực hiện nữa, khiến cho các thư viện tỉnh, thành phố gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kho sách luân chuyển. Một số các thư viện tỉnh, thành trong cả nước đã cân đối ngân sách từ địa phương cấp để thư viện tỉnh tiếp tục bổ sung sách luân chuyển về cơ sở, nhưng cũng có nhiều thư viện tỉnh, thành phố không được cấp kinh phí để duy trì nội dung này.

Tuy nhiên, các thư viện tỉnh, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ luân chuyển sách xuống cơ sở phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa và tới trường học, các điểm Bưu điện văn hóa xã, trại giam, tạm giam, trường giáo dưỡng, trường dân tộc nội trú, đồn biên phòng. Đây là những nội dung nằm trong chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an…

Vì vậy, để tạo điều kiện tốt nhất cho các thư viện tỉnh, thành hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của người dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, bố trí ngân sách cho các thư viện tỉnh, thành phố tiếp tục bổ sung và phát triển kho sách luân chuyển.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý giao Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

PV