Bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp.

Tiếp tục phiên họp thứ 17, chiều ngày 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 CTMTQG cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.497,732 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục rà soát, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với số chưa phân bổ, 444,407 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ, trình UBTVQH theo đúng quy định.

Theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài của ngân sách trung ương là 2.050 tỷ đồng cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

Cần lưu ý sử dụng vốn đúng mục đích, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc huy động thêm nguồn lực ưu đãi bổ sung vốn cho đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở sẽ góp phần thực hiện nội dung thành phần số 2 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, khoản vay 88,6 triệu USD là khoản vay ưu đãi cuối cùng của Ngân hàng Phát triển châu Á cho Việt Nam và thời hạn cuối cùng để rút vốn về NSNN là ngày 31/3/2023. Nếu không kịp thời hoàn thiện các thủ tục bổ sung 88,6 triệu USD này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 sẽ không thể huy động thêm nguồn vốn ưu đãi này cho thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Lê

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bo-tri-ke-hoach-von-nuoc-ngoai-886-trieu-usd-phat-trien-mang-luoi-y-te-co-so-d178862.html