Bộ Tài chính rà soát, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022

  Báo Đại Đoàn Kết
  3 liên quanGốc

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã hoàn thành 35 nhiệm vụ, triển khai 58 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ; rà soát, bãi bỏ 25 thủ tục hành chính,...

  Bộ Tài chính nhiều năm liền nằm trong Top 3 Bộ dẫn đầu về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

  Bộ Tài chính nhiều năm liền nằm trong Top 3 Bộ dẫn đầu về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

  Chú trọng kiểm soát thủ tục hành chính, ngay từ cuối năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2489/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

  Nhằm triển khai Kế hoạch bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu kiểm soát thủ tục hành chính.

  Thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

  Ttrong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã hoàn thành 35 nhiệm vụ, triển khai 58 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, tiếp tục thực hiện 38 nhiệm vụ theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện 37 nhiệm vụ theo kế hoạch.

  Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục thực hiện chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

  Thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi. Từ ngày 15/12/2021 - 30/6/2022, đã rà soát, bãi bỏ 25 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 thủ tục hành chính và ban hành mới 3 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hải quan, quản lý thuế, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng và quản lý nợ; thực hiện công khai, cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định, đạt 874/874 thủ tục, đạt 100% kế hoạch.

  Rà soát đề xuất danh mục chế độ báo cáo định kỳ điện tử hóa giai đoạn 2021-2022 bao gồm 230 chế độ báo cáo đạt tỷ lệ 79,31%, vượt hơn 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.

  Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

  Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Tài chính nhằm mang lại những hiệu quả tích cực, tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, phù hợp với khả năng của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

  Quang Thành

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bo-tai-chinh-ra-soat-bai-bo-hang-loat-thu-tuc-hanh-chinh-trong-6-thang-dau-nam-2022-5691023.html