Bộ Tài chính cung cấp thêm 121 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào 2017

Hiện nay, Bộ Tài chính đã cung cấp 180 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - tức là điền, gửi, nhận hồ sơ thủ tục và thanh toán các khoản phí, lệ phí hoàn toàn trên môi trường mạng, không có sự tiếp xúc trực tiếp.

Bộ Tài chính cung cấp thêm 121 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào 2017 - Ảnh 1

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, đến giữa tháng 9-2016, tổng số thủ tục hành chính tại cơ quan này đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 906 thủ tục. Trong đó: 469 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 343 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 105 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 180 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Riêng Tổng cục Hải quan, trong tổng số 168 thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến có 58 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 72 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2017, Bộ Tài chính dự kiến sẽ cung cấp thêm 237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 121 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nữa, trong đó đa số là các dịch vụ tại Tổng cục Hải quan.

Cũng liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính cho biết Kho bạc Nhà nước đã xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 1-4-2016 và đánh giá.

Tới đây, Bộ Tài chính dự định tiếp tục triển khai rộng 3 dịch vụ công trực tuyến phục vụ kiểm soát chi cho toàn quốc trong các năm tới 2017, 2018.

Cụ thể: Năm 2017, xây dựng Thông tư thay thế Quyết định 2704/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính làm căn cứ cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, các đơn vị Kho bạc Nhà nước tổ chức, thực hiện trong giai đoạn triển khai mở rộng trong quý 2; tập huấn Quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn đơn vị sử dụng dịch vụ công trong toàn quốc; triển khai mở rộng thêm các đơn vị sử dụng ngân sách mới trên địa bàn 5 Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thí điểm trong quý 3.

Năm 2018, tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng dịch vụ công trong đã triển khai mở rộng; triển khai dịch vụ công cho các đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện trên toàn quốc có đủ điều kiện tham gia dịch vụ công. Việc này sẽ được triển khai ngay trong quý 1.

4 mức độ dịch vụ công trực tuyến:

Mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các biểu mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua được bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hồng Vân