Bổ sung những vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT

(Baonghean) - Liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 3118/HDLN-BHXH-SLĐTBXH ngày 15/11/2016 về vệc bổ sung, sửa đổi hướng dẫn liên ngành số 3732/HDLN-BHXH-SLĐTBXH ngày 30/11/2015 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung thêm nhóm đối tượng tại Khoản 1, Mục I về phạm vi, đối tượng như sau:

Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế bao gồm:

+ Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9 năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954; tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia.

+ Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979, ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, ở Campuchia từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.”

Những đối tượng trên đây nếu chưa được hưởng chế độ BHYT và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 3 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 thì được hưởng chế độ BHYT tương tự như đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 12 Luật BHYT(sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Bổ sung những vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT - Ảnh 1

Cán bộ BHXH TP Vinh kiểm tra lại danh sách những đối tượng được nhận trợ cấp BHXH, BHYT trên địa bàn.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục II về quy trình chuẩn bị dữ liệu và cấp thẻ BHYT:

2.1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Trên cơ sở danh sách và dữ liệu các đối tượng tham gia BHYT do cơ quan BHXH huyện chuyển đến (được xem là dữ liệu gốc), UBND xã tiến hành rà soát, đối chiếu với dữ liệu đang quản lý, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định (tránh trùng lặp), căn cứ danh sách và dữ liệu kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền để lập danh sách tham gia BHYT (mẫu DK05 Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, sau đây gọi chung là mẫu DK05) theo từng loại đối tượng sau:

+ Danh sách đối tượng tăng mới (danh sách bổ sung các đối tượng do NSNN đóng; Danh sách tăng mới khi có đối tượng phát sinh).

+ Danh sách đối tượng giảm (do thoát nghèo, chết, di chuyển sang địa bàn khác…); Danh sách đối tượng sai các thông tin…

+ Danh sách và dữ liệu kết quả điều tra hộ nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để làm cơ sở đối chiếu khi có phát sinh tăng đối tượng.

Chuyển cơ quan BHXH huyện để rà soát, đối chiếu lại với danh sách, cơ sở dữ liệu đang quản lý.

- Thời điểm chuyển danh sách, dữ liệu:

+ Danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT năm 2016 và hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin của đối tượng (nếu có) trước ngày 10/12/2016.

+ Danh sách đối tượng người thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình cận nghèo trước ngày 16/12/2016.

Riêng đối với số đối tượng người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo phát sinh mới thực hiện kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt

* Một số lưu ý khi lập danh sách (mẫu DK05):

+ Đối với đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, lập danh sách cấp thẻ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Đối tượng báo tăng đảm bảo nguyên tắc mỗi người chỉ được tham gia BHYT theo một đối tượng, tránh trường hợp cấp thẻ BHYT trùng.

+ Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đặc biệt là việc xác định thời gian tham gia liên tục, tại cột 1 “Số định danh” của mẫu DK05, yêu cầu ghi số định danh cá nhân hoặc số thẻ BHYT của người đã tham gia BHYT trước đó, nếu tham gia BHYT lần đầu thì để trống.

+ Đối với nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng: Chỉ thực hiện lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT năm tiếp theo trên cơ sở danh sách tham gia BHYT của năm trước do BHXH cấp huyện chuyển đến; những đối tượng trong dữ liệu tham gia BHYT trong năm trước tiếp tục tham gia BHYT năm sau thì không phải lập vào mẫu DK05. Riêng các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng, lập danh sách tham gia BHYT (mẫu DK 05) khi người tham gia BHYT đóng tiền.

+ Khi lập danh sách tham gia BHYT (mẫu DK 05) cần lập riêng theo từng nhóm đối tượng, cụ thể: Danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo; Danh sách người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Danh sách người đang sinh sống tại bãi ngang ven biển, xã đảo, huyện đảo;

- Đối với các trường hợp thẻ BHYT còn thiếu các thông tin, UBND xã có trách nhiệm hướng dẫn người có thẻ BHYT bổ sung thông tin kịp thời, hoàn chỉnh dữ liệu, các thủ tục liên quan về việc cấp thẻ BHYT chuyển cơ quan BHXH trước ngày 16/12/2016 để kịp thời in thẻ BHYT cho đối tượng.

Bổ sung những vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT - Ảnh 2

Cán bộ bảo hiểm xã hội huyện tiếp dân thực hiện chế độ chính sách cho người dân.

2.2. BHXH các huyện, thành phố, thị xã:

- Trên cơ sở dữ liệu quản lý các đối tượng trên hệ thống phần mềm quản lý các hoạt động của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là phần mềm 3S), BHXH huyện in danh sách tham gia BHYT theo từng nhóm đối tượng tham gia tại thời điểm tháng 11 hàng năm, đồng thời xuất dữ liệu ra file excel tương ứng với đối tượng và đơn vị tham gia. Sau đó chuyển danh sách tham gia BHYT cùng dữ liệu cho UBND xã để rà soát, phân loại lập danh sách báo tăng, danh sách báo giảm hoặc sai sót về thông tin của các đối tượng tham gia.

- Thời điểm cơ quan BHXH cấp huyện chuyển danh sách: Trước ngày 20/11/2016.

- Nhận hồ sơ, dữ liệu (nếu có) do UBND xã chuyển đến, kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ viết giấy hẹn, trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ lý do và trả lại cho UBND xã để hoàn thiện lại.

- Trên cơ sở hồ sơ dữ liệu do UBND xã chuyển đến, lập danh sách đối chiếu người tham gia BHYT (mẫu DK06 ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH) chuyển phòng LĐTBXH đối chiếu, xác nhận.

- Nhận lại danh sách từ phòng LĐTBXH để cập nhật, tiến hành in thẻ cho các đối tượng.

* Một số điểm lưu ý :

a). Yêu cầu BHXH huyện thực hiện nghiêm túc việc chạy chức năng cảnh báo trùng trước lúc thực hiện phát sinh tăng mới các đối tượng trên phần mềm 3S theo đúng hướng dẫn chạy cảnh báo trùng tại PHỤ LỤC 1 kèm theo Công văn số 2088/BHXH-CST ngày 31/10/2016 của BHXH tỉnh Nghệ An về việc kiểm soát trùng thẻ trên phần mềm 3S;

b). Đối với trường hợp đối tượng còn thiếu các thông tin, như: ngày, tháng, năm sinh, mã phòng ban, dân tộc, mã vùng sinh sống, số tháng tham gia liên tục…, BHXH huyện phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, cập nhật vào phần mềm 3S để hoàn chỉnh dữ liệu cấp thẻ BHYT cho đối tượng trong năm 2017 trong đó chú ý cập nhật đầy đủ thông tin mã nơi đối tượng sinh sống, cụ thể:

+ Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

+ Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

+ Ký hiệu K3: là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

+ Căn cứ vào hồ sơ, chứng từ, dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý (bao gồm dữ liệu trên phần mềm 3S, dữ liệu tham gia BHYT theo hộ gia đình, dữ liệu trên phần mềm SMS...), BHXH huyện thực hiện rà soát, bổ sung thông tin thời gian tham gia liên tục để khi thực hiện gia hạn, cấp, in thẻ cho các đối tượng trong năm 2017 có thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT.

Bổ sung những vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT - Ảnh 3

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách tham giai Bảo hiểm y tế từ điểm cầu Nghệ An

2.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã:

- Trên cơ sở danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng do cơ quan BHXH chuyển đến, tổng hợp, rà soát, đối chiếu, thẩm định xác nhận và chuyển lại cơ quan BHXH cùng cấp để tiến hành cấp thẻ cho đối tượng.

- Thời gian thực hiện thẩm định, rà soát: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách từ cơ quan BHXH chuyển đến.

3. Bổ sung Điểm 2.4.2, Khoản 2, Mục II về việc in, phát hành thẻ BHYT:

- Về máy in, mực in thẻ BHYT: Kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng các máy in thẻ, chỉ thực hiện in trên các máy in còn đảm bảo về chất lượng, số năm sử dụng không quá 3 năm kể từ ngày đưa vào sử dụng. BHXH huyện kiểm tra, rà soát, nếu các máy in hiện có tại đơn vị không đảm bảo yêu cầu, báo cáo ngay về BHXH tỉnh để có phương án xử lý kịp thời. Khi thực hiện in, yêu cầu sử dụng mực in mới, chính hãng, không dùng mực đổ lại, thực hiện kiểm tra thông tin và chất lượng thẻ BHYT ngay trong quá trình in. Trường hợp phát hiện thẻ BHYT bị lỗi, mờ, mực bong tróc… dừng ngay việc in ấn để kiểm tra xác định nguyên nhân, khắc phục kịp thời.

- Về thông tin thể hiện trên thẻ BHYT: Trước khi quyết định in thẻ BHYT, cán bộ in thẻ thực hiện xem trước khi in để kiểm tra từng thông tin trên thẻ như: Mã thẻ, mã đối tượng, địa chỉ, giới tính, mã quyền lợi, mã vùng sinh sống, thông tin về thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục… nếu phát hiện sai, lỗi, dừng ngay việc in và báo cáo về BHXH tỉnh để được xử lý. Trong quá trình phát, trả thẻ BHYT, nếu phát hiện các trường hợp thẻ in sai, BHXH huyện, đại lý chi trả thu hồi lại thẻ in sai và lập phiếu hẹn cho đối tượng, chuyển thẻ sai thông tin cho cơ quan BHXH để phối hợp với phòng LĐTBXH, UBND xã thực hiện điều chỉnh lại thông tin khớp đúng, in lại thẻ để chuyển trả cho đối tượng kịp thời.

- Trên cơ sở số lượng thẻ BHYT cần in Giám đốc BHXH huyện, Trưởng các phòng nghiệp vụ kiểm tra, bố trí lịch in thẻ BHYT của các nhóm đối tượng phù hợp, đảm bảo hoàn thành và bàn giao cho các tổ chức, đơn vị quản lý đối tượng trước ngày 25/12/2016.

Căn cứ Công văn hướng dẫn Liên ngành số 3732/HDLN-BHXH-SLĐTBXH và nội dung bổ sung, sửa đổi tại văn bản này, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị phản ánh về BHXH và Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An để trình lãnh đạo liên ngành xem xét, giải quyết./.

BHXH Nghệ An