Bổ sung 4 cán bộ trẻ vào Thành ủy TPHCM

Hiện nay, trong tổng số 801 cán bộ trẻ (có 276 sinh viên) thuộc diện quy hoạch dài hạn của TPHCM, có 32,5% cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức trưởng, phó phòng quận-huyện, ban-ngành TP và chủ chốt ở cơ sở