Bổ sung 1.668 tỷ đồng hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    * Thêm 7.000 tỷ đồng cho các hộ nghèo vay(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung 1.668 tỷ đồng vốn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135 giai đoạn II. Trong năm 2008,  chương trình hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo tại các lớp mẫu giáo thôn, bản và học sinh  bán trú tại các trường phổ thông được hỗ trợ bổ sung 867 tỷ đồng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/168800