Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế

Ngày 05/12, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng. Dự và chủ trì buổi làm việc với đoàn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, điều hành buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, điều hành buổi làm việc.

Quan tâm đảm bảo các điều kiện cần thiết

Báo cáo tại buổi kiểm tra cho biết, hàng năm, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác pháp chế tại Bộ, ngành. Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo Vụ Pháp chế và cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất hoàn thiện tổ chức, biên chế Ngành Pháp chế Quân đội và các điều kiện đảm bảo để đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang triển khai xây dựng Đề án “Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế Quân đội đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Trong công tác xây dựng pháp luật, hàng năm Bộ đều triển khai, hoàn thiện lập đề nghị xây dựng các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua. Năm 2022 Bộ Quốc phòng đã ban hành 117 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); năm 2023 xây dựng 95 VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo.

Trong công tác kiểm tra VBQPPL, đã tiến hành kiểm tra 100% VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Quốc phòng và các VBQPPL do Bộ, ngành ban hành có liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cụ thể, năm 2022, kiểm tra 110 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành; các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra 635 văn bản quy phạm nội bộ; kiểm tra 21 VBQPPL do HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo thẩm quyền có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Năm 2023, kiểm tra 94 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành; kiểm tra, trả lời theo yêu cầu của các Bộ, ngành đối với 100% VBQPPL được ban hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống VBQPPL được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành 03 thông tư bãi bỏ 366 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 05 văn bản hết hiệu lực một phần; 01 Quyết định công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực pháp luật 6 tháng cuối năm 2021 và 04 Quyết định ban hành Danh mục văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng, cơ yếu còn hiệu lực tính đến ngày 30/9/2022 (gồm 2.685 văn bản).

Năm 2023 Ban hành 03 Thông tư bãi bỏ toàn bộ 131 văn bản, 04 văn bản hết hiệu lực 01 phần; 02 Quyết định công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Quốc phòng xây dựng cơ sở dữ liệu VBQPPL về quân sự quốc phòng cập nhật hơn 5.600 văn bản; cập nhật 93 VBQPPL do Bộ Quốc phòng chủ trì hoặc ban hành theo thẩm quyền lên cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL. Trong công tác pháp điển, đã cập nhật 29 văn bản vào 03 Đề mục....

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án, chương trình và xây dựng các mô hình điểm về PBGDPL trong Quân đội; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371); tổng kết Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”... Cùng với đó đã biên soạn, in phát hành hàng chục ngàn tài liệu PBGDPL, tài liệu nghiệp vụ và kỹ năng PBGDPL trong Quân đội...

Các mặt công tác khác như theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi thường nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; việc thực hiện Luật Ban hành VBQPPL, công tác đánh giá thủ tục hành chính trong xây dựng VBQPPL, thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng quy định của pháp luật được Bộ Quốc phòng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Quốc phòng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số cán bộ chỉ huy cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ, chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác pháp chế; trình độ cán bộ pháp chế không đồng đều, còn kiêm nhiệm; một số cơ quan, đơn vị đề xuất, tổ chức soạn thảo chưa dự báo, lường trước những vấn đề mới nảy sinh ở giai đoạn này; kỹ năng đánh giá tác động của chính sách, thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng VBQPPL còn hạn chế...

Tạo hành lang pháp lý vững chắc về quân sự, quốc phòng,cơ yếu

Sau khi nghe báo cáo, thành viên đoàn kiểm tra đã đề nghị làm rõ một số nội dung trong các mặt công tác nêu trên. Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã giải đáp, tiếp thu ý kiến của thành viên đoàn.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế đã được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Do vậy, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác pháp chế đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; quyết liệt trong đôn đốc kiểm tra các nhiệm vụ, các đơn vị; quan tâm củng cố kiện toàn lực lượng, đầu tư các nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ pháp chế, đảm bảo chất lượng dự án, dự thảo luật, VBQPPL…

Thứ trưởng Võ Minh Lương điểm lại các kết quả đạt được, trong đó nhấn mạnh các lĩnh vực pháp chế đã được triển khai toàn diện, góp phần tạo hành lang pháp lý vững chắc về quân sự, quốc phòng, cơ yếu, trong đó có thể kế đến một số mặt công tác nổi bật như: xây dựng, rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa, pháp điển VBQPPL; công tác PBGDPL; công tác theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính…

Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan, Thứ trưởng Võ Minh Lương đề nghị thời gian tới liên ngành tiếp tục quan tâm tới công tác quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc để làm tốt công tác tham mưu Đảng, Nhà nước trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố kiện toàn cơ quan pháp chế quân đội. Cùng với đó, tham mưu xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm, chú trọng kiểm tra rà soát hệ thống hóa pháp điển, làm tốt công tác PBGDPL và tổ chức thi hành pháp luật. Đối với công tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng cơ yếu, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình soạn thảo, góp ý, thẩm định.

Đối với các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp thu, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phát biểu.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng điểm lại một số công tác nổi bật như: chủ động trong xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính bài bản; PBGDPL đạt nhiều kết quả ấn tượng với phạm vi rộng khắp, hiệu quả cao; quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; có triển khai hợp tác quốc tế về lĩnh vực pháp luật…

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược; cùng với đó là sự phục hồi các mặt kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 và bối cảnh thế giới nhiều biến động, thể chế cần được điều chỉnh để phù hợp tình hình thực tiễn để đảm bảo đồng bộ, mang tính dự báo.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm có quy định liên quan đến công tác xây dựng pháp luật. Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục làm tốt công tác thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng trong xây dựng pháp luật. Đối với việc ban hành VBQPPL theo thủ tục rút gọn cần đảm bảo đúng quy định Luật Ban hành VBQPPL, lưu ý khi lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động để đảm bảo tính khả thi của văn bản. Cùng với đó quan tâm xử lý các văn bản còn chưa đồng bộ; chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các Luật có hiệu lực từ 1/1/2024; tiếp tục đầu tư các nguồn lực cho công tác pháp chế…

Một số hình ảnh các thành viên Đoàn kiểm tra và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra:

K.Quy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bo-quoc-phong-trien-khai-toan-dien-hieu-qua-cac-mat-cong-tac-phap-che-post497761.html