BỘ KH&ĐT: ĐỀ XUẤT DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN THỨ CẤP

Trong dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) mới được Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) công bố, có đề xuất quy định cho các doanh nghiệp dự án PPP được phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn thử cấp.