Bộ GTVT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 'bán thầu' trái pháp luật

Đây là một trong những nội dung yêu cầu của Bộ GTVT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Bộ GTVT yêu cầu các các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp dự án tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chuyển nhượng thầu" trái pháp luật,...

Bộ GTVT yêu cầu các các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp dự án tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chuyển nhượng thầu" trái pháp luật,...

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT; các sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai; Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Các cơ quan, đơn vị được Bộ giao là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Các doanh nghiệp dự án đối với các hợp đồng BOT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát nhà thầu

Bộ GTVT cho biết, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị được Bộ GTVT giao thực hiện các dự án đầu tư xây dựng (đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2017-2020, 2021-2025) đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai, thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên vật liệu, hệ thống định mức, tiến độ, chất lượng, công tác quản lý dự án và tại một số dự án có dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái quy định,...

Để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng thời gian tới, Bộ GTVT yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, thực hiện các dự án tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị 01 ngày 4/5/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và phòng, chống tham nhũng trong quá trình triển khai dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Chỉ thị 02 ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp dự án, Bộ GTVT yêu cầu nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; phân công, bố trí nhân sự tham gia điều hành, quản lý, thực hiện dự án phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, số lượng nhân sự đảm bảo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của dự án; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp dự án đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu chính thực hiện tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu phụ theo quy định, đảm bảo không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công công trình, dự án; tổ chức kiểm tra, rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật về đấu thầu để kịp thời phát hiện, có các biện pháp xử lý theo thẩm quyền khi có dấu hiệu về chuyển nhượng thầu (nếu có); lập danh sách toàn bộ các nhà thầu chính, thầu phụ, các đơn vị, tổ đội đã và đang tham gia thực hiện các dự án trên công trường báo cáo Bộ GTVT kết quả rà soát, đối chiếu, xử lý,…

"Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp dự án phải tăng cường công tác quản lý, giám sát nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án, tuyệt đối không lặp lại những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với các dự án", Bộ GTVT yêu cầu.

Đồng thời, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp dự án tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; lập hồ sơ mời thầu đầy đủ, rõ ràng về nội dung yêu cầu, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực đáp ứng được tiến độ, chất lượng công trình; thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu đủ điều kiện theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc đúng quy định, đúng thủ tục đối với việc lập, thương thảo và ký hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ và rõ ràng các điều khoản về quyền, trách nhiệm của các bên có liên quan (đặc biệt đối với nội dung điều chỉnh giá); quản lý chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, đặc biệt trong việc huy động nhân sự, máy móc, thiết bị; huy động các nhà thầu phụ, các hợp đồng cung cấp nhân sự, máy móc, thiết bị giữa nhà thầu xây lắp với các nhà cung cấp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chuyển nhượng thầu" trái pháp luật,...

Xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm hợp đồng

Đối với Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan này chủ trì làm việc với Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) để làm rõ các căn cứ, quy định liên quan đến hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định pháp luật (nếu cần) làm cơ sở kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì rà soát, thống kê, tổng hợp đề xuất của các chủ đầu tư về danh mục định mức cần xây dựng mới, điều chỉnh, làm việc, thỏa thuận, với Bộ Xây dựng làm cơ sở tổ chức xây dựng, điều chỉnh định mức để ban hành, áp dụng, đảm bảo tính hiệu quả, kinh tế, phù hợp điều kiện thực tế của các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc.

Trên cơ sở thông tin do các chủ đầu tư, ban QLDA, doanh nghiệp dự án báo cáo, Cục Quản lý đầu tư xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu Bộ GTVT xử lý hoặc chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các nhà thầu vi phạm nội dung hợp đồng đã ký kết, theo đúng quy định pháp luật; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu của các chủ đầu tư để lựa chọn các nhà thầu có năng lực phù hợp với yêu cầu của công trình, dự án, bảo đảm dự toán tính đúng, tính đủ, giảm thiểu tối đa việc điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

"Cục Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, kiểm tra chặt chẽ tính pháp lý, khối lượng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh đảm bảo tuân thủ quy định; đẩy nhanh công tác lập, trình, phê duyệt các điều chỉnh, bổ sung, phát sinh làm cơ sở thi công, nghiệm thu và thanh toán", Bộ GTVT nêu rõ và yê cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựngtTăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, toàn diện quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các dự án, kịp thời xử lý và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với các vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Bộ GTVT giao Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát danh mục tiêu chuẩn của dự án đang triển khai thực hiện, tham mưu báo cáo Bộ GTVT các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, thay thế đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành; rà soát, tham mưu cho Bộ ban hành các hướng dẫn để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình, dự án.

Đông thời, cập nhật, hướng dẫn các cơ quan đơn vị lập danh mục tiêu chuẩn đối với dự án chuẩn bị triển khai đảm bảo tuân thủ quy định.

Bộ GTVT chỉ đạo Thanh tra Bộ GTVT tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ GTVT thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đình Quang

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/bo-gtvt-yeu-cau-tuyet-doi-khong-de-xay-ra-tinh-trang-ban-thau-trai-phap-luat-183230214114337381.htm