Bộ Giao thông Vận tải: Tuyển dụng công chức có nội dung chưa đúng quy định

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng công chức, tiêu chuẩn ngạch công chức và quản lý hồ sơ công chức.

Theo kết quả thanh tra về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/3/2016, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị thực hiện số lượng biên chế công chức trong phạm vi được Bộ Nội vụ giao; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ giao chỉ tiêu trên cơ sở nhu cầu công việc, vị trí việc làm của các đơn vị; chính sách tinh giảm biên chế, việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, một số cơ quan hành chính còn ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (đa số là lao động hợp đồng làm công tác thanh tra đường bộ trước đây); tổng số người làm việc (viên chức và lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ) trong nhiều đơn vị sự nghiệp công lập (chủ yếu các đơn vị trong khối giáo dục và y tế) vượt so với số lượng người làm việc được Bộ Giao thông Vận tải giao; 6 trường hợp chuyển từ doanh nghiệp về đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định (trong đó có 2 trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý).

Đoàn đã kiểm tra 4 kỳ thi tuyển công chức của 3 cơ quan, đơn vị, kết quả trúng tuyển 123 người.

Về cơ bản, Bộ và các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tổ chức thi tuyển công chức theo quy định; đã thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch để tổ chức kiểm tra, sát hạch và lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với các trường hợp tuyển dụng đặc biệt có đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, việc thành lập hội đồng tuyển dụng, thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, việc chấm thi của một số kỳ thi tuyển và việc thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch trong trường hợp đặc biệt còn có nội dung chưa thực hiện theo quy định.

Bùi Bình