Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo vi phạm quy định tuyển sinh vào lớp 10 của một số địa phương

Hiện nay một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương cần điều chỉnh quy định.

Ngày 23.2, Bộ GD-ĐT ban hành văn bản số 715/BGDĐT-GDTrH về thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn bản này ghi rõ: Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện theo văn bản hợp nhất Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT số 03/VBHN-BGDĐT ngày 3.5.2019 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.vn

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.vn

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên (như giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ).

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn theo đúng quy định tại văn bản hợp nhất số 715/BGDĐT-GDTrH.

Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh bảo đảm đúng quy định tại điều 7, văn bản hợp nhất số 715/BGDĐT-GDTrH và thông báo công khai đến các đối tượng liên quan.

Đồng thời, chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn.

Trong năm 2024, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại một số địa phương.

Minh Vân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/bo-giao-duc-va-dao-tao-canh-bao-vi-pham-quy-dinh-tuyen-sinh-vao-lop-10-cua-mot-so-dia-phuong-i360916/