Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch năm học 2022-2023

    Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

    Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức vào ngày 5/9/2022.

    Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở trước ngày 30/6/2023. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023.

    Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh-khung-ke-hoach-nam-hoc-2022-2023