Bộ Giáo dục ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở GDĐH

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học (Bộ chỉ số).

Bộ chỉ số được ban hành nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục đại học; theo dõi đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học; phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Bộ chỉ số này được áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh minh họa: TL

Ảnh minh họa: TL

Quyết định nêu rõ, Bộ chỉ số gồm 02 nhóm tiêu chí thành phần chính gồm:

Nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong đào tạo" gồm các nội dung: Có ban hành kế hoạch đào tạo trực tuyến; Có ban hành quy chế đào tạo trực tuyến (Triển khai đào tạo trực tuyến trực tiếp qua phần mềm như Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, phần mềm tương đương khác); triển khai hệ thống thư viện điện tử/thư viện số đáp ứng yêu cầu quy định; tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính (trên phòng máy tính nối mạng LAN); ban hành quy chế thi, kiểm tra trên máy tính; tỷ lệ môn học/học phần được tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính; tỉ lệ giảng viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học; tỉ lệ giảng viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử…

Nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học" gồm các nội dung: Có triển khai văn phòng điện tử (văn bản điện tử, hồ sơ công việc, chữ ký số,...); Có triển khai các dịch vụ phục vụ người học (Tuyển sinh online, đăng ký học tín chỉ, đăng ký và báo cáo kết quả thực tập, tra cứu thông tin và kết quả học tập, các dịch vụ liên quan đến xác nhận của cơ sở giáo dục đại học, đóng học phí, dịch vụ liên quan đến thư viện, dịch vụ liên quan đến ký túc xá, văn bằng chứng chỉ, sinh viên sau tốt nghiệp...); có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt…

Trên cơ sở đó, mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được đánh giá theo từng nhóm tiêu chí thành phần, với thang điểm 100, gồm 03 mức độ:

Mức chưa đáp ứng: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí dưới 50. Ở mức này, cơ sở giáo dục đại học chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

Mức đáp ứng cơ bản: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí từ 50 đến 75. Ở mức này, các cơ sở giáo dục đại học đã đáp ứng yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

Mức đáp ứng tốt: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí trên 75. Ở mức này, các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản và một số yêu cầu nâng cao về triển khai chuyển đổi số.

Quy trình tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số từ cơ sở giáo dục đại học tự đánh giá, sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận kết quả mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục đại học.

Bắc Sơn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/bo-giao-duc-ban-hanh-bo-chi-so-tieu-chi-danh-gia-chuyen-doi-so-co-so-gddh-post232519.gd