Bộ đội Công binh phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi"

Bộ đội Công binh diễn tập phòng, chống lụt, bão.

Phát huy truyền thống của Bộ đội Công binh Anh hùng, trong những năm qua, Binh chủng Công binh bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) còn thực hiện những nhiệm vụ đặc thù, có tính chất 'chiến đấu trong thời bình' như: rà phá bom mìn, xử lý bom đạn cấp năm; làm đường tuần tra biên giới, xây dựng công trình quốc phòng; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục sự cố giao thông, phòng chống khủng bố; thiết kế, thi công, sửa chữa hệ thống nhà giàn DKI... khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn cả nước, trong điều kiện độc lập, phân tán, chủ yếu vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt thiếu thốn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng ủy Binh chủng luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là cụ thể hóa Nghị quyết, chỉ thị của trên sát thực tiễn nhiệm vụ đơn vị. Đến nay, tỷ lệ chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy thường xuyên đạt hơn 90%. Làm tốt công tác phát triển, quản lý, giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên; tỷ lệ cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 87 đến hơn 94%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn 91%. Cấp ủy các cấp thường xuyên thực hiện tốt việc xây dựng, điều chỉnh, quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kỹ thuật. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' sát yêu cầu, nhiệm vụ nên đã tạo chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác. Đồng thời, Binh chủng tập trung điều chỉnh lực lượng, tham mưu với Bộ Quốc phòng ban hành biểu biên chế các loại hình, quy mô tổ chức lực lượng công binh trong ba thứ quân theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời bình và trong thời chiến. Tổ chức, xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) công binh theo phương thức mới; các đơn vị luôn chủ động phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác tạo nguồn, sắp xếp nguồn, đăng ký, quản lý quân nhân DBĐV và tổ chức huấn luyện, diễn tập theo Pháp lệnh về lực lượng DBĐV. Đổi mới phương pháp tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan và diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp phân đội, nâng cao khả năng tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ; gắn huấn luyện với SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ trong thời bình. Trong công tác giáo dục - đào tạo, Binh chủng đẩy mạnh đổi mới theo hướng 'chuẩn hóa, hiện đại hóa'; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các tài liệu, giáo trình đào tạo bậc đại học ở Trường Sĩ quan Công binh và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở Trường Trung cấp kỹ thuật công binh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tạo chuyển biến vững chắc chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo. Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường luôn bám sát thực tiễn hoạt động và nhiệm vụ của đơn vị. Hiện nay, Binh chủng đang triển khai nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công binh trong chiến tranh công nghệ cao, phù hợp với cách đánh mới và đối tượng tác chiến; đồng thời, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm các trang bị, phương tiện phục vụ xử lý bom mìn, khảo sát, thiết kế và thi công các công trình ở địa bàn vùng biển, đảo, biên giới... Binh chủng quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị công binh toàn quân, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu cao của công tác kỹ thuật công binh trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả xây dựng hệ thống công trình quốc phòng trong các khu vực phòng thủ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng... cùng nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh quốc gia. Binh chủng đã ban hành quy trình kỹ thuật, định mức dự toán, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quân, quản lý có hiệu quả các hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh trên địa bàn cả nước và tham gia xử lý bom đạn cấp năm đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn. Hoạt động đối ngoại quân sự trong lĩnh vực rà phá bom mìn được Binh chủng thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc. Tham mưu cho Chính phủ xây dựng chương trình hành động quốc gia về khắc phục bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Chỉ đạo các đơn vị công binh tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; tham gia có hiệu quả phong trào 'đền ơn, đáp nghĩa', 'uống nước, nhớ nguồn', giúp dân 'xóa đói, giảm nghèo', xây dựng 'nhà tình nghĩa', 'nhà đồng đội'... góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ', xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thiếu tướng HOÀNG SỸ NAM Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh