Bộ Công thương yêu cầu công khai thu nhập lãnh đạo Tập đoàn, Tổng công ty

Bộ Công thương vừa có chỉ thị, yêu cầu các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty... trong ngành Công thương kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2016.

Chỉ thị do Bộ trưởng Bộ Công thương ký yêu cầu triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 10575/BCT-TTB ngày 24/10/2014 của Bộ Công thương về việc triển khai, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập (được đăng tải trên website của Bộ Công thương tại mục phòng, chống tham nhũng).

Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định về việc xây dựng, triển khai kế hoạch, thực hiện kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, xử lý về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Thanh tra Bộ làm đầu mối thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập của Bộ Công thương. Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kê khai, công khai, tổng hợp, báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập của Khối Cơ quan Bộ (bao gồm: Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ, Ủy ban, Ban thuộc Bộ, Thương vụ tại nước ngoài, Người được Bộ cử làm Kiểm soát viên, đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần thuộc Bộ...).

Báo cáo gửi về Bộ Công thương (qua Thanh tra Bộ) bằng văn bản và thư điện tử (email: sontt@moit.gov.vn) trước ngày 15/4/2017.

Mai Trinh