Bộ Công Thương rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp cao

Bộ Công Thương cho biết sẽ cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trước đó, bộ máy của Bộ Công Thương chủ yếu được sắp xếp theo hướng cơ học, đảm bảo sự “an toàn” trong tổ chức, thực thi chức năng, nhiệm vụ…

Bộ Công Thương rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp cao - Ảnh 1

Một trong những trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2020 là đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Bộ Công Thương cho biết sẽ cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo Bộ Công Thương, để thực hiện tốt được chức năng quản lý nhà nước theo phân công của Chính phủ, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, trong những nhiệm kỳ trước, Bộ Công Thương đã thực hiện rà soát, kiến nghị Chính phủ tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động của Bộ Công Thương theo hướng thu gọn đầu mối (trước khi hợp nhất, Bộ Công nghiệp có 14 đơn vị hành chính, Bộ Thương mại có 19 đơn vị hành chính), hợp nhất các cơ quan báo chí của Bộ. Hiện nay, trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đang có 35 đơn vị hành chính, sự nghiệp, trong đó có 19 Vụ và tương đương, 1 Tổng cục, 10 Cục.

Đánh giá của Bộ Công Thương cho biết, bộ máy của Bộ Công Thương giai đoạn trước chủ yếu được sắp xếp theo hướng cơ học, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp của hai Bộ: Công nghiệp và Thương mại, cơ bản giữ nguyên cơ cấu tổ chức các đơn vị tham mưu về các lĩnh vực chuyên ngành.

Nguyên tắc sắp xếp này có ưu điểm là giữ được ổn định tổ chức, bộ máy cũng như công tác nhân sự , đảm bảo sự “an toàn” trong tổ chức, thực thi chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũng như công tác cán bộ.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội cũng như đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý trong tình hình mới, công tác tổ chức cần phải có những bước đột phá, trong đó tập trung vào mục tiêu kiện toàn bộ máy tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo hướng tinh gọn, tránh sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Do vậy, Bộ Công Thương đã hoàn thiện xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ để thay thế Nghị định 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương trình Chính phủ. Theo đó, đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ dự kiến sẽ sắp xếp, thu gọn được 5 đơn vị (còn 30 đơn vị so với 35 đơn vị hiện hành).

Cùng với việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, Bộ đã xây dựng phương án tổ chức, bố trí sắp xếp nhân sự, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nhất cơ cấu biên chế công chức trong quá trình sắp xếp bộ máy, đảm bảo khách quan, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức của Bộ.

Trong công tác cán bộ, chú trọng, ưu tiên bố trí, sử dụng các cán bộ lãnh đạo trẻ, có năng lực, nhiệt huyết với công việc. Tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch nhân sự lãnh đạo các cấp của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2020, tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026. Tiến hành rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đề bạt, đánh giá cán bộ.

Tâm An