Bộ Công an tổ chức thi tìm hiểu Luật cư trú

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh vừa ký quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Cư trú.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/9/75299.cand