Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Dữ liệu

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Dữ liệu nhằm đảm bảo thống nhất và điều chỉnh hiệu quả sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước với 04 chính sách chính.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-cong-an-de-xuat-xay-dung-luat-du-lieu-post568421.antd