Bình Phước: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đến 2020

(TN7MT) - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bình Phước: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đến 2020 - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, về quan điểm chỉ đạo, Quy hoạch thăm dò Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước phải quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Luật Khoáng sản và các văn bản quy định của các cấp, các ngành có thẩm quyền liên quan; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan và chiến lược, quy hoạch khoáng sản của cả nước; tạo điều kiện để các tổ chức kinh tế đủ điều kiện, đặc biệt là năng lực kỹ thuật, tài chính tham gia đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản theo hướng đầu tư phát triển bền vững.

Về mục tiêu tổng quát của Quy hoạch, Quy hoạch thăm dò Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản đúng mục đích; tạo tiền đề cho các ngành, UBND các huyện, thị xã lập các quy hoạch chuyên ngành một các thống nhất và hiệu quả, tránh chồng chéo, phá vở các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sử dụng lợi thế nguồn tài nguyên sẵn có của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trên địa bàn các huyện còn khó khăn.

Cụ thể, xác định đầy đủ, chính xác vị trí tài nguyên khoáng sản ở các mỏ, điểm mỏ; khả năng khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Bình Phước để đưa vào quy hoạch; xây dựng cơ sơ khoa học thực tiển nhằm khai thác, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tiềm năng khoáng sản, đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh và giải quyết việc làm cho người lao động; tăng giá trị ngành công nghiệp khai khoáng trong giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp đến 2020 chiếm tỷ trọng từ 3 - 4% và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm, đến 2030 là 17%/năm…

Về phạm vi của Quy hoạch, Quy hoạch thăm dò Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 gồm các loại khoáng sản làm vật liệu xây dụng thông thường, than bùn; không quy hoạch các loại mỏ thuộc khu vực dự trữ của Quốc gia; quy hoạch mỏ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các mỏ thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Nội dung chính của Quy hoạch, gồm: Quy hoạch thăm dò khoáng sản và quy hoạch khai thác khoáng sản giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn đến 2021 - 2030, quy hoạch sử dụng khoáng sản đến 2020.

Trong đó, giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch thăm dò, nâng cấp mỏ đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp phép khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005 nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sau khi chuyển đổi cấp trữ lượng và đang còn hoạt động 05 mỏ; khoáng sản làm vật liệu thông thường, gồm: đá xây dựng 34 khu vực mới với diện tích 1.773,18 ha, trữ lượng 260,4 triệu m3; vật liệu san lấp 28 khu vực với diện tích 610,3 ha, trữ lượng 29,6 triệu m3.

Và sét gạch ngói 15 khu vực với diện tích 506 ha, trữ lượng 28,1 triệu m3; than bùn 02 khu vực với diện tích 810 ha, trữ lượng 4,8 triệu tấn; cát xây dựng 02 khu vực với diện tích 420 ha, trữ lượng 2,7 triệu m3. Cũng trong giai đoạn đến năm 2020, đối với các mở đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp phép khai thác thì tiếp tục tổ chức khai thác theo Giấy phép hiện hành 24 mỏ. Trong đó, đá xây dựng 20 mỏ, sét gạch ngói 03 mỏ, cát xây dựng 02 mỏ; cấp giấy phép khai thác mới 56 khu vực. Trong đó, đá xây dựng 14 khu vực, sét gạch ngói 12 khu vực, than bùn 02 khu vực, vật liệu san lấp 28 khu vực.

Giai đoạn đến 2021 - 2030, quy hoạch thăm dò các mỏ mới, gồm: đá xây dựng 24 khu vực với diện tích 840 ha, trữ lượng 85,5 triệu m3; vật liệu san lấp 07 khu vực với diện tích 215 ha, trữ lượng 11 triệu m3; sét gạch ngói 05 khu vực với diện tích 200 ha, trữ lượng 6,1 triệu m3; than bùn 01 khu vực với diện tích 70 ha, trữ lượng 1,4 triệu tấn. Cũng trong giai đoạn đến 2021 - 2030, tiếp tục tổ chức khai thác ở các điểm mỏ khoáng sản còn trữ lượng và thời gian khai thác đã được cấp phép khai thác; đồng thời khai thác các mỏ mới mà giai đoạn đến năm 2020 chưa cấp phép khai thác; cấp giấy phép khai thác mới 37 khu vực…

Các giải pháp chủ yếu của Quy hoạch: Giải pháp về chính sách; giải pháp về vốn và công nghệ; giải pháp về nguồn nhân lực; giải pháp về bảo vệ môi trường; giải pháp an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; hợp tác, liên doanh, liên kết với Trung ương và các địa phương khác. Trong đó, tăng cường quản lý về hoạt động khoáng sản, quản lý và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản được phê duyệt; tuân thủ Luật Khoáng sản và các quy định liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh…

Tường Tú