Bình Liêu, Quảng Ninh: Triển khai 8 cuộc thanh tra

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện Bình Liêu đã triển khai 8 cuộc thanh tra. Trong đó, 1 cuộc từ kỳ trước chuyển sang; 1 cuộc đột xuất và 6 cuộc triển khai theo kế hoạch.

Qua thanh tra đã phát hiện 3/8 đơn vị vi phạm. Xuất toán nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 67 triệu đồng; giảm trừ giá trị xây lắp các công trình xây dựng cơ bản hơn 10,6 triệu đồng.

Các cơ quan trong huyện đã tiếp 44 lượt công dân với 31 vụ việc; nhận 54 đơn với 46 vụ việc. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội...

Trọng Tài