Bình Dương: Năm 2010, giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp đạt gần 2.700 tỷ đồng

– Mặc dù là một địa phương có thế mạnh về phát triển công nghiệp tại khu vực Đông Nam bộ, tuy nhiên trong những năm qua, mà nhất là trong năm 2010, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương đã tập trung hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần vào thúc đẩy nền kinh tế Bình Dương tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2010, giá trị sản xuất ngành nông – lâm – ngư nghiệp của tỉnh Bình Dương đạt khoảng 2.689 tỷ đồng, tăng 4,22% so với năm 2009. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất canh tác cũng đã đạt trên 58 triệu đồng. Cùng với đó là tỷ lệ che phủ cây công, nông, lâm nghiệp lâu năm đạt 57%. Công tác vệ sinh chăn nuôi đã được chú trọng, số chuồng trại chăn nuôi được xử lý chất thải của các địa phương ở Bình Dương đạt 60%. Cơ cấu nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, diện tích cây hàng năm và cây lâu năm có giá trị kinh tế thấp tiếp tục được chuyển sang trồng cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao. Trong năm, Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để lây lan thành dịch bệnh như rầy nâu trên cây lúa, nấm corynespora trên cây cao su, cúm gia cầm… Bên cạnh đó, ngành đã kiểm soát tốt việc giết mổ, vệ sinh thú y góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được thực hiện tốt, trong năm không xảy ra trường hợp cháy rừng, phá rừng làm rẫy, đã triển khai thực hiện 27 chương trình, dự án hỗ trợ cho việc phát triển sản xuất, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp là 10 dự án, lâm nghiệp 5 dự án và thủy lợi là 12 dự án. Các chương trình, dự án và chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã được ngành triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao. Được biết, mục tiêu của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương trong năm 2011 sẽ tập trung tăng cường các giải pháp điều hành quản lý sản xuất nhằm hoàn thành đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản tăng 4,5%-5%; cơ cấu trồng trọt – chăn nuôi – dịch vụ đạt 67,3% - 27,7%-5%; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 60 triệu đồng; tỷ lệ che phủ cây công, nông, lâm nghiệp lâu năm đạt 57,1%; tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh đạt 95,6%; hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 87%; số chuồng trại chăn nuôi được xử lý chất thải đạt 64%./.