Bình Dương: chủ trương hoạt động Trung tâm Hành chính

Tình hình triển khai và thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của UBND tỉnh Bình Dương.

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích tự nhiên 2.694,4km2, dân số khoảng 2 triệu người. Trong những năm qua, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động, tập trung chỉ đạo, điều hành, đề ra nhiều giải pháp tích cực để duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. GDP tăng bình quân 13%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 72,3 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, với tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp tương ứng là 60% - 37,3% - 2,7%; toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp và trên 24.000 doanh nghiệp. Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh luôn đặt ra yêu cầu đổi mới, cam kết và hành động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tiếp cận với chính sách, ưu đãi của tỉnh.

Bình Dương: chủ trương hoạt động Trung tâm Hành chính - Ảnh 1

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích tự nhiên 2.694,4km2, dân số khoảng 2 triệu người.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính tỉnh là một trong những chủ trương thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ và sáng tạo của lãnh đạo tỉnh trong cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính thống nhất, tập trung, hiện đại, đồng bộ và hài hòa trong sự phát triển chung, tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương trong tương lai. Đây có thể nói là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với chính quyền tỉnh Bình Dương.

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương được xây dựng và đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 02/2014. Tầng 1 của Trung tâm được bố trí cho 20 sở, ban, ngành và một số đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (100% thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh (được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 13/9/2013). Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm hành chính công - là mô hình thí điểm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ để theo dõi, điều phối hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Về tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Trung tâm,Trung tâm Hành chính công là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nội vụ. Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ quản lý, điều hòa, điều phối hoạt động giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất tại Khu hành chính một cửa Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

Toàn bộ nhân sự thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công do Giám đốc các sở, ban, ngành bố trí, giao nhiệm vụ, trả lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định. Trung tâm có nhiệm vụ điều hòa, phối hợp, theo dõi, giám sát, đôn đốc hoạt động của Bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành bảo đảm tiến độ và thời gian giải quyết theo quy định. Công chức, viên chức, người làm việc trực tiếp tại Trung tâm được hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng và hỗ trợ đồng phục 4 bộ/người/năm (tương đương 4 triệu đồng).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, nhằm từng bước hiện đại hóa Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm, cụ thể như: phần mềm một cửa cấp tỉnh; phần mềm đánh giá cán bộ, công chức; phần mềm tra cứu thủ tục hành chính thông minh. Ngoài ra, các kiosk tra cứu thông tin thủ tục hành chính còn được tích hợp để quét tra cứu mã vạch in trên giấy biên nhận để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ.