Biết ơn cuộc sống

    Gốc

    Trong cuộc sống luôn luôn có chuyện để ta biết ơn. Bạn có thể biết ơn rằng bạn đang sống, có cơ hội học tập, lớn lên và chia sẻ tình yêu thương.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/241029.asp