Biện pháp chiến lược quân sự cuối cùng của Nixon phá sản hoàn toàn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo tài liệu của chính các tác giả Mỹ, chỉ riêng trận oanh kích bằng B52 suốt 12 ngày đêm, không lực Hoa Kỳ đã ném 40.000 tấn bom xuống Hà Nội, 15.000 tấn bom xuống Hải Phòng làm hơn 1.600 người chết, nhiều nghìn người bị thương, biện pháp chiến lược cuối cùng mà Nixon hy vọng sẽ lật ngược tình thế, đã lại thất bại hoàn toàn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112079&sub=50&top=37