Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh?

Biển báo giao thông được dùng để thông báo, cảnh báo, cho phép hoặc cấm giao thông trên một điều kiện cụ thể.

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

A

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo "cấm ô tô và mô tô" (ký hiệu là P.105), dùng để báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và mô tô đi qua trừ xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. Biển phụ số S.503b để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trái và phải). Biển cấm mô tô sẽ cấm cả xe mô tô 2 bánh và xe mô tô 3 bánh.

B

Không

Anh Nhật

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bien-nay-co-hieu-luc-doi-voi-xe-mo-to-hai-ba-banh-ar866502.html