Biến Chum thành Đồng hồ cát

Chuyện một chiếc đồng hồ cát trở thành một chiếc chum dường như là tình trạng chung của những người vừa thực hiện chức năng làm mẹ cao cả.