BHXH Việt Nam ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (Cổng thông tin) theo Quyết định 1293/QĐ-BHXH ngày 26.7.2017.

BHXH Việt Nam ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử - Ảnh 1

Khai trương Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản nâng cấp. Ảnh: TTXVN

Quy chế gồm 6 chương, 17 điều quy định về hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến và quản trị vận hành Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (tên viết tắt là PORTAL), có địa chỉ trên internet là: http://baohiemxahoi.gov.vn; http://vss.gov.vn.

Cổng Thông tin là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên internet, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng của ngành BHXH, cung cấp thông tin, tiện ích cho người sử dụng thông qua phương thức và giao diện thống nhất. Cổng thông tin tích hợp thông tin của toàn ngành BHXH nhằm giới thiệu về BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam và các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội; tạo lập kênh cung cấp và trao đổi thông tin, dịch vụ công trực tuyến của ngành; hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận tiện cho người dân và đơn vị sử dụng lao động trong giao dịch với cơ quan BHXH; đáp ứng các yêu cầu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; phù hợp với Chiến lược phát triển ngành BHXH; bảo đảm phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam trong việc khai thác, tiếp nhận đầy đủ các loại thông tin; xử lý, cập nhật kịp thời các thông tin đó để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin đăng tải toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi. Cung cấp chức năng, hướng dẫn sử dụng, quá trình xử lý đối với từng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên được tích hợp lên cổng thông tin...

T.T