BHS: Báo cáo tài chính chi tiết đã soát xét quý II năm 2009

Báo cáo tài chính chi tiết đã soát xét quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (HoSE: BHS):

* File đính kèm