Bênh bạn, đánh chết oan 1 học sinh

Nghe Nhật kể chuyện bị đánh, Giàu, Sơn, Tính, Bảo kéo nhau đến trả thù cho bạn. Đuổi theo Đạo (người gây sự với Nhật) nhưng không kịp, chúng phát hiện em Linh (cùng nhóm với Đạo). Cả bọn xông vào đánh chết Linh…