Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

(VOV) - Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Sau 3 ngày làm việc, sáng 16/10, tại Hà Nội, Đại Hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 bế mạc. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” đại hội đã thành công tốt đep. Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, bầu đại biểu Công an dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tham gia góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng… Nghị quyết được đại hội thông qua nêu rõ mục tiêu yêu cầu cần đạt được trong nhiệm kỳ V của Đảng bộ Công an Trung ương là: Nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho đảng và nhà nước,các chủ trương giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh…bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường thế trận an ninh nhân dân, chủ động tích cực đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự, của đất nước ngay từ cơ sở. Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ Công an Trung ương đã thông qua 4 chỉ tiêu cụ thể về công tác xây dựng Đảng, trong đó phấn đấu 95% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 95% trở lên số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại hội cũng đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chính mà Đảng bộ Công an Trung ương cần tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Phát biểu bế mạc đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công An khẳng định quyết tâm: Trong nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ Công an Trung ương tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đổi mới, xây dựng phát triển đất nước. Và để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ lần thứ V thì yêu cầu quan trọng hàng đầu là tập trung xây dựng các tổ chức đảng từ cơ sở. “Để làm được điều đó, các cấp ủy đảng trong Công an Trung ương, công an nhân dân cần quan tâm chỉ đạo củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị ở đơn vị, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường đoàn kết mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Kiên quyết đấu tranh các biểu hiện vi phạm nguyên tắc và hoạt động của đảng, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí” - Đại tướng Lê Hồng Anh nói. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V tiến hành tổ chức thảo luận góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng với nhiều ý kiến tham gia. Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng./. Thành Chung