Bầu cử Quốc hội 'là tự do, bình đẳng, dân chủ và đoàn kết'

Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày ngày 22/5/2016 sắp tới sẽ có thêm nhiều người tự ứng cử ĐBQH, trong đó có những người ngoài Đảng và có cả đại biểu Việt kiều. Đấy là biểu hiện về quyền tự do, dân chủ của công dân nước CHXHCN Việt Nam trong việc bầu cử QH. Đấy cũng là điều chứng minh lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta, thể hiện lòng yêu mến và tin tưởng vào QH, thiết tha mong muốn đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước

Bầu cử Quốc hội 'là tự do, bình đẳng, dân chủ và đoàn kết' - Ảnh 1

Cử tri Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa 1, ngày 6/1/1946.

Cuối năm 1945, đầu năm 1946, tình thế đất nước ta như “nghìn cân treo sợi tóc”. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới tuyên bố Độc lập (2/9/1945) đã phải đương đầu với nhan nhản thù trong giặc ngoài và giặc đói, giặc dốt hoành hành dữ dội.

Để củng cố chính quyền nhân dân non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phải sớm bầu cử Quốc hội (QH khóa I), rồi từ đó thành lập Chính phủ chính thức của chính quyền cách mạng. Trên báo Cứu quốc, ra ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài: “Ý nghĩa Tổng tuyển cử”, có câu: “Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng, tức là dân chủ, đoàn kết”.

Ngày 5/01/1946, trước một ngày nhân dân đi bỏ phiếu bầu QH, Bác Hồ ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”. Bác viết: “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử; vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình ... Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước”.

Từ lời kêu gọi thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của toàn dân, cuộc bầu cử QH khóa I đã thành công tốt đẹp. QH khóa I có 403 đại biểu; trong đó: 61% là trí thức; 0,6% là kỹ nghệ gia; 0,5% là nhà buôn; 0,6% là thợ thuyền (công nhân); 22% là nông dân. Ban Thường vụ QH có nhiều nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, như các vị: Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tấn Ghi Trọng,...

Ngay sau khi bầu cử QH (khóa I) thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với đồng bào cả nước: “Toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân”! Và Bác khẳng định: “Dân là chủ. Chính phủ là đầy tớ của dân. Từ Chủ tịch nước đến chủ tịch các làng, xã đều là đầy tớ của dân”!

Ngày 2/3/1946, tại Nhà hát Lớn- Hà Nội, trong diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Quốc hội không phải đại diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một khối”.

Tại kỳ họp này, QH đã tuyên bố: “Quốc hội Việt Nam ra lệnh cho toàn thể quốc dân tận lực giữ gìn giang sơn và xây dựng lại Tổ quốc, để dân tộc Việt Nam tiến nhanh tới vinh quang, cường thịnh”. QH khóa I hoạt động từ 6/01/1946 đến tháng 5/1960, đã xây dựng nên Hiến pháp, thông qua hàng loạt bộ luật quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho một Nhà nước hợp pháp, dân chủ, thực sự của dân, do dân, vì dân; đồng thời quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. QH khóa I đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tới thắng lợi hoàn toàn, tiến hành xây dựng CNXH ở miến Bắc, làm hậu thuẫn cho cách mạng giải phóng miền Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay nhân dân ta đã bầu ra 13 khóa QH. Những thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta trong 70 năm qua (từ 1/1946 đến nay), đều gắn liền với các quyết sách của 13 khóa QH.

Ngày 25/5/2016, cuộc bầu cử QH khóa XIV diễn ra sau thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, trong tình hình đất nước có nhiều thành tựu to lớn: An ninh chính trị được giữ vững; kinh tế tuy gặp khó khăn (trong khó khăn chung của kinh tế thế giới) nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng đáng kể; nước ta đã vững vàng trong tiến trình hội nhập quốc tế, vị thế ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, tình hình trong nước vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại: Nạn tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu còn diễn ra nặng nề; chất lượng tăng trưởng chưa tốt; văn hóa- khoa học và giáo dục phát triển còn chậm và chưa có chất lượng cao; trật tự - an toàn xã hội còn nhiều biểu hiện yếu kém; v. v...(Báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng XII). Mặt khác, tình hình thế giới đang có những diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường trên nhiều lĩnh vực; trong đó kinh tế còn trong tình trạng khủng hoảng, khoa học và kỹ thuật phát triển rất cao, tốc độ hội nhập quốc tế rất lớn.

Bởi thế, QH khóa XIV càng phải tập hợp được những người thật sự có đức, có tài, có tâm và có tầm. Trong tình hình mới của đất nước, việc nâng cao chất lượng các ĐBQH. Đây là một điều vô cùng hệ trọng! Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Có tài mà không có đức, là người vô dụng. Có đức mà không có tài, thì làm việc gì cũng khó”!

Đức (có tâm) là gốc của nhân phẩm. Có Đức- tức là thật sự yêu nước thương dân, gắn bó với nhân dân, hết lòng làm việc vì dân, phản ánh trung thực và kịp thời những nguyện vọng và bức xúc của nhân dân lên QH, có lối sống Cần- Kiệm- Liêm- Chính. Chỉ thị của Bộ Chính trị ra ngày 26/01/2007 nhấn mạnh: Người ứng cử ĐBQH phải “không tham nhũng; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

Có Tài (có tầm) - tức là có trình độ văn hóa và chuyên môn, có năng lực làm việc giỏi, có óc sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao, có khả năng phản biện sắc sảo các vấn đề quốc kế dân sinh. Cần chú ý rằng: Tài năng của một người không đồng nhất với chức vụ và bằng cấp, danh hiệu mà người đó nắm giữ, mà phải thể hiện bằng những việc làm thiết thực phục vụ tốt cho đất nước, cho nhân dân. Qua 13 khóa QH, đã có một số ĐBQH thật sự có Đức, có Tài; nhưng cũng có một số ĐBQH chưa làm tốt nhiệm vụ.

Ngày 22/5/2016 bầu cử QH khóa XIV- sẽ là ngày hội lớn và hết sức trọng đại của đất nước và nhân dân ta. Một điều đáng mừng là cuộc bầu cử QH lần này có thêm nhiều người tự ứng cử ĐBQH, trong đó có một số người ngoài Đảng và có cả đại biểu Việt kiều. Đấy là biểu hiện về quyền tự do, dân chủ của công dân nước CHXHCN Việt Nam trong việc bầu cử QH. Đấy cũng là điều chứng minh lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta, thể hiện lòng yêu mến và tin tưởng vào QH, thiết tha mong muốn đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước.