Bát nháo sách chứng khoán

    1 đăng lạiGốc

    Các cuốn sách về chứng khoán có chất lượng được dịch ở Việt Nam là rất hiếm. Hầu hết người dịch sử dụng các cuốn sách miễn phí trên mạng, mà “của rẻ là của ôi” nên những cuốn này thường chất lượng chuyên môn không cao.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/11/78724.cand