Bất cập trong xử lý tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Gốc

    ND - Từ năm 2005 đến nay, cả nước xảy ra gần 1.100 vụ lừa bán 2.800 phụ nữ, trẻ em (PNTE). Tội phạm buôn bán PNTE ngày càng phức tạp, tuy nhiên hệ thống pháp luật hiện hành còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đấu tranh.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131532&sub=67&top=40