Bảo vệ quyền lợi cho gần 2000 lao động

Đây là kết quả đạt được thông qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp công đoàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ) trong năm 2016.

Năm qua, UBKT các cấp Công đoàn 5 thành phố đã triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT Công đoàn”; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho ủy viên UBKT CĐCS về nghiệp vụ ủy ban kiểm tra CĐ.

Trong năm 2016, UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện được 44.041 cuộc, trong đó kiểm tra Điều lệ 19.780 cuộc; kiểm tra tài chính 24.261 cuộc. Qua kiểm tra đề nghị truy thu kinh phí, đoàn phí công đoàn: 22,542 tỷ, trong đó kinh phí công đoàn: 20,545 tỷ, đoàn phí công đoàn 1,99 tỷ; truy nộp khác: 523.200.166 đồng.

Bảo vệ quyền lợi cho gần 2000 lao động - Ảnh 1

Một cuộc kiểm tra việc chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn do LĐLĐ huyện Đông Anh, Hà Nội thực hiện

Cụ thể, UBKT các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 39.035 cuộc, trong đó 17.508 cuộc kiểm tra Điều lệ, 21.527 cuộc kiểm tra tài chính Công đoàn, qua kiểm tra đã đề nghị truy thu được 19,92 tỷ, trong đó kinh phí Công đoàn 18,38 tỷ, đoàn phí 1,54 tỷ.

UBKT các cấp CĐ TP. Hà Nội thực hiện 3.608 cuộc, trong đó kiểm tra 1.850 cuộc về Điều lệ, 1.758 cuộc về tài chính.

UBKT các cấp công đoàn TP. Hải phòng thực hiện 587 cuộc kiểm tra công tác thu - chi, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, lập biên bản đề nghị truy nộp về cho ngân sách công đoàn số tiền: 3.058.951.179đ, trong đó kinh phí công đoàn là 2.165.007.879đ, đoàn phí công đoàn là: 457.421.000đ, Truy nộp khác: 436.522.166đ.

UBKT các cấp công đoàn TP. Đà Nẵng tiến hành 1.150 cuộc, kiến nghị truy nộp 3.918.685.049 đồng.

UBKT các cấp công đoàn TP. Cần Thơ thực hiện 4 cuộc, trong đó 2 cuộc kiểm tra điều lệ, 2 cuộc kiểm tra tài chính, qua kiểm tra truy thu 86.678.000đ do chi không đúng quy định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ, UBKT Công đoàn các cấp đã tư vấn trực tiếp và qua điện thoại cho 2.698 trường hợp; tiếp nhận 559 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 141 đơn thuộc thẩm quyền, giải quyết và tham gia giải quyết thành công 472 đơn giúp cho 169 nguời được trở lại làm việc, 1.813 người được giải quyết được giải quyết các chế độ với tổng số tiền là 1,13 tỷ.