Bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa, tàu biển

Ngày 22/8/2013, Bộ GTVT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Thông tư quy định rõ: Các phương tiện thủy nội địa tàu biển hoạt động trên đường thủy nội địa (ĐTNĐ) phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, cụ thể: Phương tiện phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa; Tàu biển phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu; Phương tiện, tàu biển hoạt động trên ĐTNĐ phải có thiết bị che chắn, không để rơi hàng hóa, bụi phát tán gây ô nhiễm môi trường...

Ngoài ra, phương tiện, tàu biển chuyên dùng phải tuân thủ các quy định như: Phương tiện, tàu biển chở khách: Không để hàng hóa độc hại, dễ cháy, dễ nổ chung với hành khách; Phương tiện, tàu biển chở khí hóa lỏng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép và bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường có liên quan...

Bên cạnh đó, phương tiện, tàu biển hoạt động trong khu vực cảng, bến phải: Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến về bảo vệ môi trường của phương tiện, tàu biển khi làm thủ tục vào, rời cảng, bến; Không để rò rỉ, tràn, thấm, phát tán chất thải, hàng hóa ra môi trường khi phương tiện, tàu biển xếp, dỡ hàng hóa, cọ rỉ, sơn lại vỏ tàu, rửa sàn máy, làm vệ sinh hầm chứa hàng hóa độc hại, nguy hiểm; Chất thải, chất gây ô nhiễm phát sinh trên phương tiện, tàu biển phải được chủ phương tiện, tàu biển thu gom, chuyển giao cho tổ chức có chức năng tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch cũng quy định chi tiết các yêu cầu về BVMT đối với cảng, bến thủy nội địa...

P.V