Bảo vệ di sản văn hóa: Những bước đi mới

NDĐT - Ngày 6-11 tới đây, Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa sẽ chính thức có hiệu lực.

Nội dung của Nghị định quy định chi tiết việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; việc bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh; việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; tổ chức và hoạt động của bảo tàng; việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Đây là văn bản pháp lý có ý nghĩa quan trọng, làm rõ nhiều nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa đang được dư luận chú ý như việc phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân, công nhận bảo vật quốc gia… Chính vì vậy, Nghị định là một trong những nội dung chính được phổ biến tại Chương trình tập huấn ngành Di sản Văn hóa năm 2010, vừa khai mạc sáng nay, 31-10, tại Hà Nội. Tham gia chương trình có gần 200 đại biểu đại diện cho các bảo tàng và ban quản lý di tích các tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2010 được xem là cơ hội lớn của di sản văn hóa, với nhiều di sản văn hóa, cả vật thể và phi vật thể, được thế giới công nhận, tạo lực đẩy lớn trong nhận thức xã hội về hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc. Nhiều văn bản pháp lý đã được xây dựng, tạo hành lang hoạt động cụ thể và chi tiết cho các hoạt động cụ thể. Việc ban hành các văn bản này được xem là động thái tích cực để thiết lập lại trật tự và định hướng hiệu quả cho các hoạt động trong lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm này. Song, thực tế đang đặt ra nhiều bài toán không đơn giản về phương hướng, biện pháp thực thi nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản một cách hiệu quả, hợp lý cho các nhà quản lý văn hóa và các nhà khoa học. Một số chương trình, quy hoạch lớn của ngành, theo đại diện của Cục Di sản Văn hóa cho biết, vẫn chưa thể thực hiện được. Và đó sẽ là gánh nặng cho những người hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa trong năm 2011. Cùng với việc tiếp nhận, làm rõ các quy định và cách thức tiến hành những quy định mới trong Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa, các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý kiến chỉnh sửa các nội dung của dự thảo Nghị định Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Thông tư Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.