Bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Ngày 16/4, tại khu phố Đông Khê (phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành), Doanh nghiệp tư nhân tranh dân gian Đông Hồ Nguyễn Đăng Chế khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế. Đây được ví như là địa chỉ đỏ trong bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-nghe-lam-tranh-dan-gian-dong-ho-117609.htm