Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịchVăn hóa - Giải trí 07:54 - 19/10/2021

  6 liên quanGốc

  Đây là dự án trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 – 2025.

  Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, các nội dung phối hợp khung giữa hai bên trong giai đoạn 2021 - 2025 được xây dựng trên tinh thần cập nhật những định hướng lớn về công tác dân tộc, công tác văn hóa, thể thao, du lịch trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

  Nhấn mạnh cộng đồng 53 dân tộc thiểu số có bản sắc văn hóa rất đa dạng, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam với quốc tế, hai Bộ trưởng tin tưởng hai cơ quan sẽ tạo được những bước tiến mới trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV đi vào cuộc sống.

  Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình) sẽ phát huy tối đa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đưa văn hóa các dân tộc thiểu số trở thành “sức mạnh mềm”, thành một động lực phát triển kinh tế ở vùng dân tộc thiểu số. Chương trình phối hợp là một bước để hai bên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, trọng tâm là Dự án “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, các dự án, tiểu dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

  Theo nội dung Chương trình, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gia đình truyền thống các dân tộc thiểu số; tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc và công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; tập huấn nâng cao năng lực trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho các các nghệ nhân, người có uy tín, trưởng thôn, bản người dân tộc thiểu số. Tăng cường tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức một số sự kiện: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (29/4); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) với quy mô phù hợp với điều kiện thực tế hằng năm.

  Các ngày hội, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch theo vùng miền, khu vực và từng dân tộc; các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc. Xây dựng một số mô hình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số: gia đình văn hóa; thôn, buôn văn hóa; Câu lạc bộ văn hóa, thể thao; mô hình du lịch cộng đồng...; triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án Hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch các cấp. Triển khai Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo kế hoạch. Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa thanh niên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc; gặp mặt, biểu dương người có uy tín, các nghệ nhân dân gian ưu tú là người dân tộc thiểu số trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng kế hoạch đưa các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số vào truyền dạy văn hóa trong các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các trường chuyên biệt.

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc cùng phối hợp xây dựng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình về công tác dân tộc, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đồng thời nhất trí phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

  Nguyễn Sơn

  Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/bao-ton-phat-huy-van-hoa-truyen-thong-tot-dep-cua-cac-dan-toc-thieu-so-gan-voi-phat-trien-du-lich-20211018220302.htm