Bảo tồn các giá trị văn hóa nâng cao đời sống đồng bào

Thời gian qua cùng với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tỉnh An Giang còn tập trung khai thác các thế mạnh về di sản văn hóa dân tộc, tạo nên sự khác biệt, độc đáo thu hút du khách trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao đời sống người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-ton-cac-gia-tri-van-hoa-nang-cao-doi-song-dong-bao-61029.htm