Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tiếp cận từ góc độ gìn giữ trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống là một thành tố văn hóa quan trọng và không thể thiếu trong di sản văn hóa truyền thống độc đáo, rất dễ nhận biết của từng dân tộc. Không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc, trang phục truyền thống mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng tộc người, tồn tại từ nhiều đời, là thông điệp của quá khứ để lại cho ngày nay.

Thu Mai - Hoàng Tuyên

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/bao-ton-ban-sac-van-hoa-dan-toc-tiep-can-tu-goc-do-gin-giu-trang-phuc-truyen-thong-20231211150347267.htm