Bảo tàng và Du lịch - chủ đề Ngày quốc tế bảo tàng năm 2009

ND - Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5 hằng năm) - Ngày hội của các bảo tàng, đã được thế giới tổ chức kỷ niệm từ năm 1977. Chủ đề của Ngày kỷ niệm này được Hội đồng tư vấn của Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM) lựa chọn cho từng năm.