Báo luôn gắn bó máu thịt với tôi

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tôi đã có thời kỳ gắn bó với báo QĐND và sau này chuyển đơn vị làm công tác khác nhưng báo vẫn luôn là một phần máu thịt với tôi...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.33150.qdnd