Bảo hiểm y tế toàn dân - Thực trạng và giải pháp bền vững

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Bảo hiểm y tế toàn dân - Thực trạng và giải pháp bền vững - Ảnh 1

"Bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp bền vững" là nội dung chính của Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, tại thành phố Đà Nẵng, ngày 11/11.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các vấn đề như việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam; công tác xây dựng và giám sát thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế; công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; tác động của chính sách Bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; việc tham gia của hệ thống y tế tư nhân về cung ứng dịch vụ y tế và một số bất cập trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Quân y với nhiệm vụ thực hiện bảo hiểm y tế cho quân nhân; vai trò của các tập đoàn dược phẩm với hệ thống y tế...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế được ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 với nhiều quy định mới, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân.

Tính đến ngày 31/12/2015, số người tham gia Bảo hiểm y tế trong cả nước là 69,97 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 76,52%. Đến hết tháng 6/2016, số người tham gia bảo hiểm y tế là 72,81 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 79% dân số.

Năm 2015, cả nước có bốn địa phương có tỷ lệ bao phủ dưới 65% dân số, đến tháng 6/2016 chỉ còn một địa phương có tỷ lệ bao phủ dưới 65% (tỉnh Bạc Liêu).

Hiện nay, chi phí khám chữa bệnh của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế chiếm 70-90% nguồn thu của các bệnh viện, cơ bản bảo đảm các chi phí trực tiếp để phục vụ người bệnh và hoạt động của bệnh viện.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân và cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách bảo hiểm y tế. Nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế được nâng lên; hệ thống chính sách, pháp y tế từng bước được hoàn thiện, thủ tục hành chính trong giải quyết các quyền lợi cho người dân ngày được cải tiến, rút gọn; tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội các cấp được củng cố, kiện toàn, ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng và thực hiện tốt hơn.

Quỹ Bảo hiểm y tế đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho khoảng 104,7 triệu lượt người, tăng hơn 10,6 triệu lượt người (tương đương 11,4%) so với cùng kỳ năm 2015, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Để thực hiện mục tiêu của Chính phủ đề ra đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong thời gian tới là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm y tế; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm, tăng cường thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Theo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế có những điểm mới như tiếp tục khẳng định chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, quy định bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc và khuyến khích việc thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; quy định lực lượng công an và quân đội cùng tham gia hệ thống bảo hiểm y tế, bổ sung một số nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và một số nhóm đối tượng được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế; bổ sung quyền lợi cho các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (người nghèo, người dân tộc thiểu số; thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng, người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên, quân nhân tại ngũ, trẻ em dưới 6 tuổi...); mở thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, giao Chính phủ báo cáo Quốc hội về quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế hằng năm...

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết để phát triển bền vững chính sách bảo hiểm y tế, cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt bổ sung và tăng cường hiệu lực của các chế tài xử phạt vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế; tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, phối hợp với các sở, ngành triển khai giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm; thu đúng, đủ, kịp thời; theo dõi tình hình nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm; thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát việc gia tăng chi phí bất thường, bất hợp lý, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo chi tiêu trong dự toán Chính phủ đã giao.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về chính sách bảo hiểm y tế và tự giác tham gia./.