Bảo hiểm Dầu khí bán hơn 15 triệu cổ phần

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) sẽ bán 15.201.372 cổ phiếu phổ thông cho cán bộ công nhân viên và cho cổ đông chiến lược.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221534/Default.aspx